Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

miraculouslycheated
Zwykli ludzie nie wiedzą ile dla kogoś zamkniętego znaczą książki.
— Anne Frank
Reposted fromwayindarkness wayindarkness

July 06 2015

miraculouslycheated
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagooaaway gooaaway

July 05 2015

miraculouslycheated
Na całe życie, to możesz mieć tatuaż, bo z całą resztą, to różnie bywa... 
miraculouslycheated
8687 f103 500
Łempicki ostatecznie wyjechał do Polski, gdzie związał się z Ireną Spiess. Tamara [Łempicka] nigdy nie ukończyła jego portretu, a konkretnie nie do końca namalowała jego dłoń, na której nosił obrączkę. Nazwała obraz "Niedokończony mężczyzna".
miraculouslycheated
3677 109f
miraculouslycheated
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaAmericanlover Americanlover
miraculouslycheated
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viasoadysta soadysta
miraculouslycheated
2683 6b1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams

July 04 2015

miraculouslycheated
miraculouslycheated
9773 fea8
Reposted fromnazarena nazarena viaAmericanlover Americanlover
miraculouslycheated

Tiny dragon discovered in Indonesia - Draco volans, or the Flying Dragon

miraculouslycheated

July 02 2015

miraculouslycheated
2393 8b5f 500
miraculouslycheated
miraculouslycheated
6650 0861
Reposted fromechium echium
miraculouslycheated
miraculouslycheated
Jeśli nie potrafisz zapomnieć,przeszłość powraca...

July 01 2015

miraculouslycheated
miraculouslycheated
4753 2b9c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl